Thông báo

Thông báo Chương trình học bổng Nagao tại Việt Nam

Quỹ Môi trường Thiên nhiên Nagao (Nagao Natural Environmental Foundation – NEF) là một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản, được thành lập năm 1989, với mục tiêu thúc đẩy công tác bảo tồn thiên nhiên tại các nước đang phát triển. Quỹ NEF thực hiện mục tiêu của mình thông qua việc hỗ trợ tài chính cho học viên cao học (HVCH) của các trường đại học trong cả nước, những người đang theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ liên quan đến bảo tồn thiên nhiên cũng như sẽ làm việc trong lĩnh vực này trong tương lai.

Năm học 2020-2021, Quỹ NEF tiếp tục cấp suất học bổng Nagao cho các HVCH của các cơ sở đào tạo đại học với mục đích hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu.

Thông tin chi tiết về học bổng xem tại đây