Hướng dẫn (Guideline for PhD students)

 

1. Hướng dẫn xây dựng đề cương nghiên cứu luận án tiến sĩ (Guideline for writing PhD proposal)

2. Hướng dẫn viết chuyên đề tiến sĩ (Guideline for writing Topical research or Themetic study)

3. Hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩ  (Guideline for the structure of PhD thesis)

4. Hướng dẫn viết tiểu luận tổng quan (Guideline for writing Overiew essay of PhD thesis)

5. Hướng dẫn viết tóm tắt luận án tiến sĩ (Guideline for writing the summary of PhD thesis)

6. Hướng dẫn trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo (Guideline for citation style and Reference list)

(Cập nhật năm 2022 - updated in 2022)