Search

Tham khảo

Chưa có nội dung nào

For Phd Students

Biểu mẫu (Forms for PhD. students)Biểu mẫu (Forms for PhD. students)

Biểu mẫu (Forms for PhD. students)

Hướng dẫn (Guideline for PhD. students)Hướng dẫn (Guideline for PhD. students)

Hướng dẫn (Guideline for PhD. students)

Hướng nghiên cứu (Research orientations)Hướng nghiên cứu (Research orientations)

Hướng nghiên cứu (Research orientations)

LA cấp cơ sở (PhD. thesis - Faculty level)LA cấp cơ sở (PhD. thesis - Faculty level)

LA cấp cơ sở (PhD. thesis - Faculty level)

LATS cấp trường (PhD. thesis - Univ. level)LATS cấp trường (PhD. thesis - Univ. level)

LATS cấp trường (PhD. thesis - Univ. level)

Quy định đào tạo (Training Regulations)Quy định đào tạo (Training Regulations)

Quy định đào tạo (Training Regulations)

Quy trình NCS (PhD. training processes)Quy trình NCS (PhD. training processes)

Quy trình NCS (PhD. training processes)

Tốt nghiệp tiến sĩ (PhD. Graduation)Tốt nghiệp tiến sĩ (PhD. Graduation)

Tốt nghiệp tiến sĩ (PhD. Graduation)

Tham khảo (References)Tham khảo (References)

Tham khảo (References)

Thông báo (Notice)Thông báo (Notice)

Thông báo (Notice)