Search

Thông tin hướng dẫn

Các quy định về đạo tạo sau đại học giảng viên cần biết

1.

2.

 

Các biểu mẫu dùng trong đào tạo sau đại học:

Biểu mẫu dành cho đào tạo tiến sĩ

Biểu mẫu dành cho đào tạo thạc sĩ

Biểu mẫu dành cho Giảng viên

Mẫu cho họi đồng đánh giá chuyên đề thực tập (Áp dụng cho chương trình cập nhật 2022)