Search

Văn bản pháp quy

Ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Danh mục
1 1112/QĐ-ĐHNT Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang (2014) 30-10-2014 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
2 728/QĐ-ĐHNT Quy định sửa đổi bổ sung một số điều của quy định đào tạo thạc sĩ 13-08-2015 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
3 1219/QĐ-ĐHNT Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ (2015) 24-12-2015 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
4 121/QĐ-ĐHNT Quy định trình bày luận văn, luận án và các báo cáo khoa học trong đào tạo Sau Đại học (2016) 01-03-2016 Quy định chung
5 393/QĐ-ĐHNT Quy định tiếp nhận học viên chuyển đến từ cơ sở đào tạo khác của Trường Đại học Nha Trang 16-05-2016 Quy định chung
6 598/QĐ-ĐHNT Quy định tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang (2017) 03-07-2017 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
7 117/QĐ-ĐHNT Quy định cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng 12-02-2018 Quy định chung
8 777/QĐ-ĐHNT Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 06-07-2018 Quy định chung
9 1263/QĐ-ĐHNT Quy định trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo trong các báo cáo khoa học 30-09-2019 Quy định chung
10 1055/QĐ-ĐHNT Quy định đánh giá luận văn, luận án và các báo cáo tốt nghiệp bằng hình thức trực tuyến 11-10-2021 Quy định chung
11 769/QĐ-ĐHNT Quy chế tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang (2022) 01-07-2022 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
12 768/QĐ-ĐHNT Quy chế tuyển sinh trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 01-07-2022 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
13 771/QĐ-ĐHNT Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang (2022) 04-07-2022 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
14 770/QĐ-ĐHNT Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nha Trang 04-07-2022 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ
15 1580/QĐ-ĐHNT Danh mục học phần tương đương và thay thế trong đào tạo thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang 29-11-2022 Quy định chung
16 1692/QĐ-ĐHNT Quy định quy đổi điểm văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ sang điểm các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 22-12-2022 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
17 420/QĐ-ĐHNT Quy trình tuyển sinh trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang (2023) 06-04-2023 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
18 504/QĐ-ĐHNT Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn của Trường Đại học Nha Trang 05-05-2023 Quy định chung
19 541/QĐ-ĐHNT Quy định phân cấp và quản lý đào tạo Sau Đại học 15-05-2023 Quy định chung
20 805/QĐ-ĐHNT Quy định đánh giá năng lực tiếng Anh tuyển sinh đầu vào trình độ thạc sĩ của Trường ĐH Nha Trang 12-07-2023 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
21 900/QĐ-ĐHNT Quy định trình bày luận văn, đề án, đồ án tốt nghiệp thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang 31-07-2023 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ
22 936/QĐ-ĐHNT Quy định đánh giá luận văn, đề án, đồ án tốt nghiệp thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang 01-08-2023 Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ