Search

Tốt nghiệp Tiến sĩ

1. CÔNG KHAI DANH SÁCH NHẬN BẰNG TIẾN SĨ

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 30/4/2021 (file đính kèm)

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 31/5/2019 (file đính kèm)

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 31/12/2018 (file đính kèm)

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 31/12/2017 (file đính kèm)

2. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CẤP VĂN BẰNG (TRƯỜNG ĐHNT CẤP BẰNG)

- Thông tin sổ cấp văn bằng đến ngày 30/4/2021 (file đính kèm)

- Thông tin sổ cấp văn bằng đến ngày 30/9/2019

3. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP

- Tên đề tài luận án tiến sĩ (cập nhật 30/9/2019)

For Phd Students

Biểu mẫu (Forms for PhD. students)Biểu mẫu (Forms for PhD. students)

Biểu mẫu (Forms for PhD. students)

Hướng dẫn (Guideline for PhD. students)Hướng dẫn (Guideline for PhD. students)

Hướng dẫn (Guideline for PhD. students)

Hướng nghiên cứu (Research orientations)Hướng nghiên cứu (Research orientations)

Hướng nghiên cứu (Research orientations)

LA cấp cơ sở (PhD. thesis - Faculty level)LA cấp cơ sở (PhD. thesis - Faculty level)

LA cấp cơ sở (PhD. thesis - Faculty level)

LATS cấp trường (PhD. thesis - Univ. level)LATS cấp trường (PhD. thesis - Univ. level)

LATS cấp trường (PhD. thesis - Univ. level)

Quy định đào tạo (Training Regulations)Quy định đào tạo (Training Regulations)

Quy định đào tạo (Training Regulations)

Quy trình NCS (PhD. training processes)Quy trình NCS (PhD. training processes)

Quy trình NCS (PhD. training processes)

Tốt nghiệp tiến sĩ (PhD. Graduation)Tốt nghiệp tiến sĩ (PhD. Graduation)

Tốt nghiệp tiến sĩ (PhD. Graduation)

Tham khảo (References)Tham khảo (References)

Tham khảo (References)

Thông báo (Notice)Thông báo (Notice)

Thông báo (Notice)