Search

Chức năng, nhiệm vụ:

A. Công tác học vụ, tổ chức đào tạo và liên kết đào tạo

1. Tham mưu xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển đào tạo sau đại học; theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch phát triển đào tạo sau đại học.

2. Chủ trì xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với kế hoạch năm học của trường.

3. Chủ trì công tác học vụ và tổ chức đào tạo sau đại học.

4.Tổ chức liên kết, hợp tác trong đào tạo sau đại học.

5. Tổ chức đào tạo bổ sung kiến thức cho các thí sinh chưa đủ điều kiện dự tuyển cao học và đào tạo bồi dưỡng cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận sau đại học.

6. Phối hợp cùng Phòng Đảm bảo chất lượng  & Khảo thí và các đơn vị liên quan trong công tác đảm bảo chất lượng giảng dạy sau đại học

B. Công tác tuyển sinh và quản lý học viên

1. Tổ chức tuyển sinh sau đại học trong nước và quốc tế.

3. Chủ trì công tác tư vấn, quảng bá tuyển sinh sau đại học.

4. Tổ chức nhập nhọc, quản lý hồ sơ học viên cao học và nghiên cứu sinh

5. Chủ trì và phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin quản lý và cấp phát hộp thư điện tử, thẻ học viên cho học viên cao học và nghiên cứu sinh.

C. Công tác phát triển, quản lý chương trình đào tạo

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển chương trình đào tạo

2. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo sau đại học.

Giới thiệu

Chức năng nhiệm vụChức năng nhiệm vụ

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu chungGiới thiệu chung

Giới thiệu chung

Giới thiệu đào tạo sau đại họcGiới thiệu đào tạo sau đại học

Giới thiệu đào tạo sau đại học

Liên kết đào tạoLiên kết đào tạo

Liên kết đào tạo

Ngành tuyển sinhNgành tuyển sinh

Ngành tuyển sinh

Tổ chức nhân sựTổ chức nhân sự

Tổ chức nhân sự