Tốt nghiệp Tiến sĩ

1. CÔNG KHAI DANH SÁCH NHẬN BẰNG TIẾN SĨ

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 30/4/2021 (file đính kèm)

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 31/5/2019 (file đính kèm)

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 31/12/2018 (file đính kèm)

- Danh sách nhận bằng tiến sĩ đến ngày 31/12/2017 (file đính kèm)

2. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CẤP VĂN BẰNG (TRƯỜNG ĐHNT CẤP BẰNG)

- Thông tin sổ cấp văn bằng đến ngày 30/4/2021 (file đính kèm)

- Thông tin sổ cấp văn bằng đến ngày 30/9/2019

3. CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP

- Tên đề tài luận án tiến sĩ (cập nhật 30/9/2019)