Chức năng - nhiệm vụ

A. Chức năng

Phòng Đào tạo Sau Đại học có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng quản lý đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, gọi chung là đào tạo sau đại học (SĐH).

B. Nhiệm vụ

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo SĐH.

2. Tổ chức phát triển chương trình đào tạo SĐH.

3. Tổ chức quảng bá, tuyển sinh SĐH.

4. Tổ chức đào tạo SĐH. 

5. Tổ chức liên kết và hợp tác đào tạo SĐH.

6. Quản lý hồ sơ học viên và nghiên cứu sinh.

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.