Biểu mẫu

I. Biểu mẫu dành cho quá trình học các học phần:

1. Mẫu đơn đăng ký học phần (dành cho CBVC trường ĐHNT)
2. Phiếu đăng ký học phần (đăng ký thêm)
3. Đơn đăng ký học lại học phần
4. Đơn xin thay đổi học phần (đăng ký lại)
5. Đơn xin hủy đăng ký học phần
6. Đơn miễn học và thi học phần Triết học
7. Đơn xin hoãn thi
8. Đơn xin chuyển lớp học phần
9. Đơn xin nghỉ học tạm thời
10. Đơn xin tiếp tục học
11. Đơn xin đổi ngành đào tạo
12. Đơn xin chuyển cơ sở đào tạo
13. Đơn xin tiếp nhận học viên và bảo lưu kết quả học tập
14. Đơn xin phúc khảo kết quả thi học phần

15. Đơn xin quy đổi điểm Ngoại ngữ

II. Biểu mẫu dành cho quá trình thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ:

1.  Hướng dẫn làm Đề cương luận văn thạc sĩ, Mẫu đề cương
2. Báo cáo tiến độ thực hiện luận văn thạc sĩ
3. Đơn xin đổi người hướng dẫn luận văn thạc sĩ
4. Đơn xin điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ

5. Đơn xin đổi đề tài luận văn thạc sĩ
6. Đơn xin gia hạn thực hiện luận văn thạc sĩ

III. Biểu mẫu dành cho Hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sĩ:

1. Đơn xin bảo vệ luận văn thạc sĩ

2. Lý lịch khoa học của học viên

3. Bản giải trình chỉnh sửa luận văn thạc sĩ theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận văn

4. Bản trả lời câu hỏi của Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ

Phụ lục 3: Các biểu mẫu luận văn thạc sĩ

Phụ lục 4: Mẫu đề cương nghiên cứu luận văn thạc sĩ

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng thạc sĩ