Hướng dẫn

Để được cấp tài khoản Turnitin học viên liên hệ thầy Đặng Văn Tiên: tiendv@ntu.edu.vn, ghi rõ họ tên, mã  học viên, GV hướng dẫn.

Hướng dẫn sử dụng Turnitin dành cho học viên

Lưu ý:

- Bản mềm nộp trong Turnitin phải giống với bản cứng nộp 6 cuốn. Nếu không đúng HV phải bảo vệ vào đợt sau.

- Lần nộp 1,2,3 sau khoảng 10 phút có kết quả, từ lần nộp thứ 4 sau 24h. Khi nộp bài học viên dùng tài khoản của mình không nộp bài  cho bạn khác, sau mỗi đợt nếu HV đã nộp bài quyét mà chưa đủ điều kiện nộp bảo vệ thì HV phải xóa bài cũ trước khi thời hạn nộp bài két thúc để tránh đợt sau nộp trùng lại bài cũ.

Quy định kiểm soát và xử lý các hành vi đạo văn của Trường ĐH Nha Trang 15/7/2019.

♦ Hướng dẫn sử dụng Turnitin dành cho giảng viên

Hướng dẫn dành cho học viên cao học