Quy định, quy chế

CÁC QUY ĐỊNH

01. Quy định phân cấp quản lý đào tạo sau đại học (12/02/2018)

02. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ (30/10/2014)

02b. QĐ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo trình độ ThS (13/8/2015)

03. Quy định đánh giá học phần (23.5.2018)

04. Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ (24/12/2015)

05. Quy định về cấu trúc phần chính của luận văn, luận án và kiểu trích dẫn của các khoa/viện (cập nhật 2020)

06. Quy định về kiểu trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo tại Trường ĐH Nha Trang

07. Quy định kiểm soát và xử lý hành vi đạo văn và các sản phẩm học thuật (15/7/2019)

08. Quy định trình bày luận văn, luận án và các báo cáo khoa học trong đào tạo SĐH (01/3/2016)

09. Quy định tổ chức và quản lý chương trình Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu (17/4/2017)

10. Quy định về phát triển chương trình đào tạo (06/6/2018)

QUY ĐỊNH VỀ HỌC PHÍ - KINH PHÍ BỔ SUNG

Quy định về học phí và kinh phí bổ sung năm 2017

Quy định mức thu học phí năm học 2018-2019

Quy định mức thu học phí năm học 2017-2018

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sổ tay học viên cao học 2012

Văn bản quản lý sau đại học

Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học (năm 2013)

Niên Giám Sau Đại học 2016-2017