Quy định, quy chế

CÁC QUY ĐỊNH

1. Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nha Trang  ngày 30/10/2014

2. Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đào tạo trình độ thạc sĩ ngày 13/8/2015  

3. Quy định quy đổi điểm từ thang 10 sang thang điểm chữ và thang 4 ngày 06/12/2015

4. Quy định đánh giá luận văn thạc sĩ ngày 24/12/2015 

5. Quy định trình bày luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và các báo cáo khoa học khác trong đào tạo sau đại học ngày 01/3/2016

6. Quy trình tiếp nhận học viên cao học từ cơ sở khác chuyển đến của Trường Đại học Nha Trang  ngày 16/5/2016

7. Quy định tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ của ngày03/7/2017

8. Quy định cấu trúc chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng ngày 12/02/2018

9. Quy định phân cấp quản lý đào tạo sau đại học ngày 12/02/2018

10. Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngày 06/7/2018

11. Quy định mức thu kinh phí bổ sung đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ngày 20/9/2018

12. Quy định thu học phí năm học 2021-2022 (11/10/2021)

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Sổ tay học viên cao học 2012

Văn bản quản lý sau đại học

Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học (năm 2013)

Niên Giám Sau Đại học 2016-2017