Thời khóa biểu

Mã HP Tên học phần TC Thời gian Phòng học
POS501 Triết học 3 T7,CN Tiết 1-9 26/09 - 11/10/2020 NDN-205
EC539 Nghệ thuật lãnh đạo 2 T7,CN Tiết 1-9 17/10 - 25/10/2020
EC543 Khoa học quản lý 2 T7,CN Tiết 1-9 31/10 - 08/11/2020

 

Thời gian biểu
Tiết 1,2,3,4 07h30' - 11h00'
Tiết 6,7,8,9 13h30’ – 17h00'
Tiết 11,12,13 18h30' - 21h10'

Ghi chú: Học viên nộp Bằng TN Cao cấp Lý luận chính trị + Bảng điểm (Photo công chứng) cùng Phiếu nhập học sẽ được miễn học phần Triết học (nếu có)