Thông báo

Kế hoạch đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 3 năm 2022

  • 08/11/2022

Căn cứ Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2022-2023 học viên thực hiện đăng ký bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ Đợt 2 năm 2022 như sau:

Bước 1: Đăng ký tại khoa/viện chuyên ngành, đối với khối ngành Kinh tế xem thông báo tại đây

             - Học viên nộp minh chứng ngoại ngữ và hoàn thành học phí luận văn trước ngày 30/11/2022 

             - Học viên kiểm tra lại địa chỉ email, số ĐT trong tài khoản HV, nếu muốn thay đổi gửi email cho thầy Tiên: tiendv@ntu.edu.vn.

Bước 2: Sau khi học viên hoàn thành bảo vệ đề cương học viên đăng ký tên đề tài, upload file đề cương qua tài khoản HV trước ngày 05/12/2022 để Phòng ĐT Sau Đại học ra Quyết định giao đề tài.

           - Học viên phải hoàn thành các môn học Bổ sung kiến thức, học phí, ngoại ngữ mới được giao đề tài.

           - Để kiểm tra tên đề tài có trùng lặp hay không HV vào tài khoản HV/Luận văn/tìm kiếm.