Thông báo

Căn cứ Quy định Đào tạo thạc sĩ theo QĐ số  1112/QĐ-ĐHNT, ngày 30/10/2014 tại Điều 27
                1. Học viên phải báo cáo với người hướng dẫn và bộ môn quản lý về tiến độ thực hiện đề tài luận văn mỗi quý. Nội dung báo cáo bao gồm: kế hoạch dự kiến, tiến độ và kết quả thực hiện luận văn; đề nghị về các điều kiện thực hiện luận văn; đề nghị thay đổi và bổ sung người hướng dẫn, điều chỉnh tên đề tài, thay đổi đề tài, gia hạn bảo vệ luận văn, bảo vệ sớm luận văn.

2. Người hướng dẫn có thể từ chối hướng dẫn học viên trong các trường hợp sau:

a. Học viên không liên hệ với người hướng dẫn sau 1 tháng kể từ ngày nhận quyết định giao đề tài;

b. Học viên không tuân thủ sự hướng dẫn hoặc không hoàn thành kế hoạch nghiên cứu mà không có lý do chính đáng;

c. Học viên không báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý.

Yêu cầu học viên phải liên hệ và báo cáo kết quả thực hiện luận văn với GVHD trước ngày 12/10/2021 qua tài khoản HV phần Sinh viên-Đề tài luận văn/báo cáo tiến độ/Lập báo cáo/tải báo cáo theo mẫu.

- HV khóa 2016 đến tháng 18/10/2021 không nộp luận văn sẽ bị buộc thôi học.