Đào tạo

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2021 - 2022

 • 02/07/2021
 • 166

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2020 - 2021

 • 20/02/2021
 • 1268

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp thạc sĩ năm học 2020 - 2021

 • 17/06/2020
 • 563

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2019-2020

 • 09/05/2020
 • 1079

Biểu đồ kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020

 • 05/06/2019
 • 738

Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2017-2018

 • 29/07/2017
 • 232

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Pháp ngữ ngành “Quản trị kinh doanh và du lịch”

 • 13/06/2017
 • 264

Kế hoạch giao, thực hiện, đánh giá luận văn và xét tốt nghiệp năm học 2017-2018

 • 29/05/2017
 • 202

Niên lịch đào tạo Sau Đại học năm học 2016-2017

 • 26/12/2016
 • 227