Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023
13/10/2022
Tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2023

Năm 2023, Trường Đại học Nha Trang tuyển sinh 17 ngành trình độ thạc sĩ. 

Hình thức XÉT TUYỂN. Trường hợp chưa có đáp ứng điều kiện ngoại ngữ đầu vào có thể tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào do Trường tổ chức