Ngành tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh ở 6 ngành trình độ tiến sĩ và 18 ngành trình độ thạc sĩ:

TT

Trình độ

Ngành đào tạo

Mã số

1

Tiến sĩ

Nuôi trồng thủy sản

9620301

Khai thác thủy sản

9620304

Công nghệ chế biến thủy sản

9540105

Kỹ thuật cơ khí động lực

9520116

Kỹ thuật tàu thủy

9520122

Công nghệ sau thu hoach

9540104

2

Thạc sĩ

Nuôi trồng thuỷ sản

8620301

Khai thác thủy sản

8620304

Công nghệ sinh học

8420201

Công nghệ thực phẩm

8540101

Công nghệ sau thu hoạch

8540104

Công nghệ chế biến thủy sản

8540105

Kỹ thuật cơ khí 

8520103

Kỹ thuật cơ khí động lực

8520116

Kỹ thuật ô tô

8520130

Kỹ thuật tàu thủy

8520122

Quản lý thủy sản

8620304

Quản trị kinh doanh

8340101

Kinh tế phát triển

8310105

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

 

Quản lý kinh tế

8340410

Quản trị kinh doanh và Du lịch (chương trình Pháp ngữ)

 

Để biết chi tiết về thông tin tuyển sinh xem tại đây.