Ngành tuyển sinh

Trường Đại học Nha Trang hiện tuyển sinh ở 10 ngành trình độ tiến sĩ và 17 ngành trình độ thạc sĩ:

TT.

Văn bằng

Chương trình

Mã số

1

Tiến sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

9620301

2

Tiến sĩ Khai thác thủy sản

Khai thác thủy sản

9620304

3

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

9520116

4

Tiến sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

9540105

5

Tiến sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

9540104

6

Tiến sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy

9520122

7

Tiến sĩ Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

9540101

8

Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

9340101

9

Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

9520103

10

Tiến sĩ Kinh tế và quản lý tài nguyên biển

Kinh tế và quản lý tài nguyên biển

9310109

11

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

8540101

12

Thạc sĩ Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ sau thu hoạch

8540104

13

Thạc sĩ Công nghệ chế biến thủy sản

Công nghệ chế biến thủy sản

8540105

14

Thạc sĩ Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

8420201

15

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

Kỹ thuật cơ khí

8520103

16

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí

Chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt

Chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí chế tạo

-

17

Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực

Kỹ thuật cơ khí động lực

8520116

18

Thạc sĩ Kinh tế Nông nghiệp

Kinh tế Nông nghiệp

8620115

19

Thạc sĩ Kinh tế phát triển

Kinh tế phát triển

8310105

20

Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Quản lý kinh tế

8340410

21

Thạc sĩ Khai thác thủy sản

Khai thác thủy sản

8620304

22

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

Nuôi trồng thủy sản

8620301

23

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

8340101

24

Thạc sĩ Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin

8480201

25

Thạc sĩ Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

Quản lý hệ sinh thái biển và biến đổi khí hậu

-

26

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh và du lịch (Pháp ngữ)

-

27

Thạc sĩ Kỹ thuật ô tô

Kỹ thuật ô tô

8520130

28

Thạc sĩ Kỹ thuật tàu thủy

Kỹ thuật tàu thủy

8520122

 

 
Xem thông tin chi tiết về tuyển sinh tại đây.