Đề án mở ngành

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (hết thời hạn công khai)

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Kế toán (hết thời hạn công khai)

- Đề án mở ngành Thạc sĩ Quản lý môi trường trong lĩnh vực thủy sản (hế thời hạn công khai)