Đề cương học phần Tiến sĩ

1. Ngành Khai thác thủy sản
- Chính sách nghề khai thác cá
- Cơ sở lý thuyết khai thác cá
- Quản lý nghề khai thác cá
- Quy hoạch nghề khai thác thủy sản
- Tổng quan nghiên cứu khoa học trong khai thác thủy sản

2. Ngành Công nghệ chế biến thủy sản
- Chiến lược phát triển ngành công nghệ chế biến thủy sản
- Công nghệ hiện đại trong chế biến thủy sản
- Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa chiều trong công nghiệp thực phẩm
- Lưu biến học thực phẩm
- Mô hình hóa và mô phỏng trong khoa học thực phẩm
- Phương pháp đánh giá các đặc tính của thực phẩm nâng cao
- Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn sản xuất

3. Ngành Công nghệ sau thu hoạch
- Chiến lược phát triển ngành công nghệ sau thu hoạch
- Công nghệ hiện đại trong hạn chế tổn thất sau thu hoạch
- Hạn chế tổn thất sau thu hoạch do sinh vật gây hại
- Kỹ thuật phân tích dữ liệu đa chiều trong công nghiệp thực phẩm
- Mô hình hóa và mô phỏng trong khoa học thực phẩm
- Phương pháp đánh giá các đặc tính của thực phẩm nâng cao

4. Ngành Nuôi trồng thủy sản
- Bệnh thủy sản và phương pháp nghiên cứu
- Các hệ thống nuôi trồng thuỷ sản
- Di truyền và chọn giống thủy sản
- Dinh dưỡng ấu trùng và giai đoạn giống động vật thuỷ sản
- Dinh dưỡng động vật thủy sản bố mẹ
- Kỹ thuật phân tích trong nuôi trồng thủy sản
- Miễn dịch học và vaccine
- Nội tiết sinh sản cá

5. Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
- Công nghệ chế tạo và phương pháp tính kết cấu vật liệu mới
- Giám sát và chẩn đoán kỹ thuật hệ thống động lực
- Mô phỏng quá trình cháy trong động cơ đốt trong
- Nâng cao tính năng tàu đi biển
- Nghiên cứu khoa học ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
- Phân tích mỏi kết cấu
- Thiết kế tối ưu tàu thủy
- Tính toán động lực học lưu chất ngành Kỹ thuật cơ khí động lực

6. Ngành Kỹ thuật tàu thủy