Luận án Tiến sĩ cấp trường

108. Thông báo buổi bảo vệ Luận án cấp trường của NCS Vũ Trọng Đại: Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh sản và sản xuất giống nhân tạo nghêu lụa Paphia undulata (Born, 1780)ngành Nuôi trồng thủy sản, mã số: 9620301.

Thời gian bảo vệ:  14g00 ngày 07/01/2023 tại Phòng họp số 4, Trường Đại học Nha Trang

Luận án, Tóm tắt LA tiếng Việt, Tóm tắt LA tiếng Anh, Những điểm mới của LA